At bo til leje

At bo til leje (lejebolig)

At bo til leje giver en masse fordele. Bl.a. ved du præcis hvad udgiften til husleje er pr. måned, - der kommer ikke ekstra beskatning, opkrævning af bygningsforsikring, snerydning osv. Det eneste du skal tænke på, er at overholde lejeloven mhs. til betaling, opførsel og indvendig vedligehold (herunder trappevask og renhold af egen have/terasse) Her er et par tips til, hvordan du får det bedste ud af dit lejeforhold: 

Lejekontrakt og lejelov

Når du lejer en bolig hos Administrationskontoret A/S    ved du, at den er nyistandsat, når du flytter ind. Lejeaftalen indgåes altid i henhold til den til enhver tid gældende standard-lejekontrakt og i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning.
Lejekontrakten skal underskrives i 2 eksemplarer og afleveres til Administrationskontoret A/S tillige med betaling af indskud og første måneds husleje.

Hvem kan få boligsikring?

Flere af vore lejer har mulighed for at søge om boligsikring. Det afhænger af indkomst, lejemålets størrelse, pris osv. Man kan lave en prøveberegning eller forhøre sig hos kommunen og herefter evt. udfylde og aflevere/indsende en ansøgning. Læs mere om boligsikring eller foretag prøveberegning på   https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-lejere.aspx

Pas godt på nøglerne!

Når du har underskrevet din lejekontrakt, betalt indskud og første måneds husleje, kan du, når lejeperioden starter, få udleveret nøglerne til lejemålet hos Administrationskontoret A/S . Du skal passe godt på nøglerne!! Hvis du mister en af dem, skal cylindrene i lejemål og postkasse af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes straks. Sker det ikke, vil de blive udskiftet i forbindelse med fraflytning og modregnet indskuddet.

Husk at melde flytning

Når man flytter (gælder både ind og ud) skal man huske at give besked til 
1) Folkeregisteret:
https://www.borger.dk/Selvbetjening/Sider/Fakta.aspx?sbid=8674
2)  Posthuset: http://www.postdanmark.dk/da/Privat/Selvbetjening/Sider/Selvbetjening.aspx  samt 3)  Familie, venner, foreninger osv. (rekvirer evt. flyttemappe på posthuset)

Husk at man har pligt til at skrive husstandens beboere på postkassen hurtigst muligt. 

Evt. mangler ved lejemålet

Skulle du, mod forventning, finde mangler ved det lejede, skal du (i henhold til lejeloven) inden 14 dage fra indflytningsdatoen lave en liste over disse mangler, evt. vedlagt billeder, og aflevere dem hos Administrationskontoret A/S.
Mangler, der ikke er rettidigt anmeldt ved indflytning, vil ikke kunne påberåbes ved fraflytning.

Vedligehold i lejeperioden

I lejeperioden påhviler det lejer at foretage al indvendig vedligehold af lejemålet. Dvs. går der noget i stykker, skal det repareres eller evt. udskiftes. Til indvendig vedligehold hører også alm. rengøring, renhold af egen have/terasse/altan samt evt. vask af trappeopgang i fordeling med øvrige lejere.
Vær især opmærksom på at få renset afløb til samtlige vaske (erfaringsmæssigt glemmer mange førstegangs-lejere dette)

Rengøring af vandlåse

Fra håndvask, toilet og bruser går afløb ud til de offentlige stikledninger. For at undgå lugt-gener er disse afløb forsynet med en vandlås.
Det er vigtigt at disse vandlåse rengøres jævnligt, så de ikke stopper til.
Ved toilettet kan man skylle grundigt igennem med vand (flere spandfulde efter behov)
Fra bruseren skal man fjerne risten og tage vandlåsen op og tømme/skylle. 
Ved håndvaske kan enten bruge en svupper eller skille vandlåsen (s-formet rør under vasken) og rengøre låsen og montere den igen (husk en spand under)  
Bruger man meget lidt vand i f.eks. køkkenet bør man hælde rigeligt med kogende vand i afløbet et par gange om ugen.

Hold boligen tør - husk udluftning!

I takt med at lejemålene bliver mere miljøvenlige og dermed tættere, bliver det mere og mere vigtigt at få udluftet ordentligt for at undgå fugt. Det anbefales, at
1) der udluftes med gennemtræk mindst 2 x 10 min. hver dag 
2) der ikke tørres tøj indendørs
3) der tændes for udsugning, når der laves mad 
4) der tørres af i badeværelset og udluftes, når man har været i bad
5) der ikke stilles møbler eller lign. tæt op ad ydervæge, idet den tørre luft i så fald ikke kan cirkulere
6) der sættes varme på i alle rum om vinteren (skru evt. ned i soveværelset om natten)

Kabel-TV/Fibernet

I nogle af vore lejemål er der indlagt Kabel-tv med mulighed for internet. Det vil du få oplyst på stamkortet eller ved henvendelse på kontoret.
Ellers er der i hele Ikast mulighed for at bestille Fibernet fra flere udbydere, se evt. pakker og priser hos Altibox http://www.altibox.dk/
eller hos Boxer http://www.boxertv.dk/?gclid=CJrk8tqr16MCFY0_3godOFPXoA

Vis hensyn til naboer

At bo i nærheden af naboer medfører, at man må tage hensyn.  Generelt må musik samt anden støjende adfærd kun udøves således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og aldrig i tidsrummet 22.00-07.00.
Det påhviler desuden lejerne at udvise god opførsel, dvs. m
an må ikke opføre sig truende, stjæle, være i besiddelse af ulovlige stoffer eller andre ting, som skaber utryghed for andre.

Affaldssortering i Ikast-Brande kommune

Det er kommunen, der fastsætter regler og priser for affaldshåndtering. Vi skal særligt gøre opmærksom på, at aviser, pap, flasker, storskrald, batterier og andet farligt affald ikke må komme i skraldespanden, men skal bortskaffes på en af miljøstationerne. Læs evt. mere om håndtering af affald i Ikast-brande kommune her:
http://www.ikast-brande.dk/borger/natur-og-miljoe/affald-og-genbrug

Varmeregnskab

For de fleste af vore lejemål gælder, at der udover huslejen betales et a/c beløb for forbrug af el, vand, varme og/eller renovation. Varmeregnskabsåret løber som hovedregel fra 1/1-31/12. Ved ind- og fraflytning samt hvert år til nytår aflæser Techem (tidl. Clorious) alle varmemålere i lejligheden. Når opgørelsen fra Varmeværket bliver sendt til os (som regel i februar) fremsender vi tallene til Techem, som herefter fordeler udgifterne pr. ejendom i henhold til disse aflæsninger. Når beregningerne kommer retur, udarbejdes en opgørelse for hvert lejemål, om der er betalt for meget eller for lidt i a/c. Hvis der er betalt for lidt, skal dette indbetales og udlejer kan forlange at a/c beløbet bliver sat op. Er der betalt for meget, bliver det overskydende beløb overført til lejerens konto.

Nyttige Links